គ្រួសារ

Ka Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Kamboodhian (km)


Magac

គ្រួសារ

qoys